นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  ความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความพอเพียง  ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ

. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

.  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. ส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแลองค์กรในท้องถิ่นร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ๒ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์และมีนิสัยรักการอ่าน

          ๓ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะอันพึงประสงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและรักท้องถิ่น

          ๔ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการที่ดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสอนและมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๕ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๖คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     เด็กดี ศิลป์สร้างสรรค์

จุดเน้นจุดเด่น        วัฒนธรรมองค์กร

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    ถือศีลห้า วาจาไพเราะ


         

Comments