ประวัติโรงเรียน

          ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองผำ  ที่ตั้ง บ้านหนองผำตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โทร๐๔๒-๘๑๓๕๖๔ โทรสาร-     e-mail   Nongphumsch@hotmail.com  และ nongphum@loei1.go.th   website   -  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๑๕ ไร่๖ งาน  ๓๗  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ๓  หมู่บ้านคือ หมู่ ๓ บ้านหนองผำ หมู่ ๖ บ้านหนองทุ่ม  และหมู่ ๑๑ บ้านหนองฮี

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านหนองผำตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๓พฤษภาคม พ.. ๒๔๘๑ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลผาน้อย ๒ บ้านหนองทุ่ม นายอำเภอหรือคณะกรรมการ      อำเภอกุดป่อง เป็นผู้จัดสร้างขึ้น ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาประชาบาล ของงบประมาณแผ่นดิน นายบัวรส จันทนา เป็นครูใหญ่ นายกองไลย บุญชิด เป็นครูน้อย มีนักเรียนมาเข้าเรียน ๕๘ คน ครูได้ใช้นกหวีดเป่าเป็นสัญญาณเวลาเข้าโรงเรียนและ เลิกเรียนของนักเรียน

ในปี พ.. ๒๕๐๗ ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านมีบ้านหนองทุ่มและบ้านหนองผำ ได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ 

ในปี พ.. ๒๕๐๙  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลซึ่งขึ้นตรงต่อกรมสามัญ   กระทรวงศึกษาธิการ  มาขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในปี พ..๒๕๔๐ ทางราชการได้ยกระดับโรงเรียนบ้านหนองผำ ขึ้นเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาของอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และได้รับงบประมาณจัดสรรห้องปฏิบัติการ ๓ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง

          ในปี พ.. ๒๕๔๔วันที่  ๑๒มกราคม  ๒๕๔๔ทางโรงเรียนได้  เลขทะเบียนบ้าน  ๑๙๖และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ๔๔๒๑๐๐๒๖๔๓

      ในปี พ.. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท  พี.ที.เค  ไมนิ่ง  จำกัด  ในการสร้างอาคารเรียน  สมเด็จพระญาณสังวร  งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

          ในปี พ.. ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรณ์น้ำบาดานในการสร้างน้ำสะอาดในโรงเรียนงบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท   

Comments