กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                        นายทำนอง  สารวงศ์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการสถานศึกษา

                        นายจีราวิชช์  สุวรรณสนธิ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                        นายทองอยู่  เวชบรรพต                  ผู้แทนองค์กร                       กรรมการ      

                        นางนาถลดา  แสงทอง                    ผู้แทนชุมชน                        กรรมการ

                        นางณัฐกมล  พลซา                        ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ

                        นายสถิตย์  วงค์ศรีแก้ว                    ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

                        นางกนกวรรณ  เหง้าวิชัย                 ผู้แทนครู                            กรรมการ

                        พระครูสารธรรม นิวิฐ                     ผู้แทนองค์กรศาสนา              กรรมการ

                        นายธงชัย  เหง้าวิชัย                       ผู้อำนวยการสถานศึกษา        กรรมการและเลขานุการComments