วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความพอเพียง  ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 พันธกิจ

               ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

            ๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม  แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๔.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

            ๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแลองค์กรในท้องถิ่นร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ

     สถานศึกษา

ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์และมีนิสัยรักการอ่าน

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะอันพึงประสงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

      รักท้องถิ่น

ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการที่ดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการนำเอา

      เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสอนและมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

.  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา            

      ของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        เด็กดี ศิลป์สร้างสรรค์


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        ถือศีลห้า วาจาไพเราะ

Comments