ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านหนองผำ

โรงเรียนบ้านหนองผำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2481 ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล" ตำบลผาน้อย 2 บ้านหนองทุ่ม นายอำเภอหรือคณะกรรมการอำเภอกุดป่อง เป็นผู้จัดสร้างขึ้นดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาประชาบาลของงบประมาณแผ่นดิน ครูที่ทำการสอนเมื่อแรกตั้งโรงเรียน คือ นายบัวรส จันทนา เป็นครูใหญ่ นายกองไลย บุญชิด เป็นครูน้อย มีนักเรียนเข้ามาเรียน 58 คน ครูได้ใช้วิธีเป่านกหวีดเป่าเป็นสัญญาณเวลาเข้าเรียน และเวลาเลิกเรียนของนักเรียน

พ.ศ. 2507

  • สร้างห้องเรียน 3 ห้องเรียน และได้จัดทำโต๊ะนักเรียน 3 ที่นั่งขึ้นอีก 70 ชุด

พ.ศ. 2509

  • ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษาธิการ มาขึ้นตรงต่อองค์กการ

บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยทางการให้เหตุผลว่า เพื่อการกระจายอำนาจตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานะมูลครูประชาบาล จึงเป็นข้าราชการส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2513

  • สร้างรั้วโรงเรียน สร้างถังน้ำประปาน้ำฝน 4 ถัง ทำรางน้ำฝน 50 เมตร และสร้างบ้านพักครู

จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2520

  • สร้างบ้านพักครู 2 หลัง และสร้างอาคารเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2525

  • สร้างห้องส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง

พ.ศ. 2528

  • สร้างอาคารเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2540

  • สร้างห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร แบะห้องทดลอง