1เล่มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.pdf
2เล่มตรวจเงินแผ่นดิน.pdf
3เล่มการศึกษาแห่งชาติ 42.pdf
4เล่มการศึกษาแห่งขาติ 45 ฉบับ 2.pdf
5เล่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
6เล่ม พรบ การศึกษาภาคบังคับ 45.pdf
7เล่ม พรบ คุ้มครองเด็ก 46.pdf
10พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ฉ3 พ.ศ.2563.pdf
11พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
12พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ ฉ2 พ.ศ. 2551.pdf
13พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ3 พ.ศ. 2553.pdf
14พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ4 พ.ศ.2562.pdf
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร.pdf
กฏกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ.pdf
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf