ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผำ.pdf

นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำ นัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองผำทุกคน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านการประชุม ครั้งที่1/2566 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. 

ดังนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ของโรงเรียนบ้านหนองผำทุกคน จะต้องไม่รับของของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลง ไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้แจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน หากพบบุคลากรกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านหนองผำจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ