รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

1เล่มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

3เล่มการศึกษาแห่งชาติ 42.pdf
4เล่มการศึกษาแห่งขาติ 45 ฉบับ 2.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขฉบับที่ 3.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขฉบับที่ 4.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf
10พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ฉ3 พ.ศ.2563.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 3).pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
12พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ ฉ2 พ.ศ. 2551.pdf
13พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ3 พ.ศ. 2553.pdf
14พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ4 พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พรบ. ข้อมูลข่าวสาร.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

พระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5เล่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
7เล่ม พรบ คุ้มครองเด็ก 46.pdf
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf